Archiwa tagu: mapy

Powstała Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

19 lipca 2010 roku oficjalnie uruchomiona została Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa oparta na oprogramowaniu dLibra. Biblioteka ta jest współ­fi­nan­so­wana przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Europej­skie­go Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Programu Opera­cyj­nego Infra­stru­ktura i Śro­do­wis­ko na lata 2007–2013, Priorytet 11. „Kultura i Dzie­dzic­two Kulturowe” Dzia­ła­nie 11.1. „Ochro­na i za­cho­wanie dzie­dzictwa kultu­rowego o zna­czeniu ponad­regio­nal­nym”.

Przeglądając pierwsze publikacje warto zwrócić uwagę na dwa odrębne sposoby prezentacji map. Pierwszy z nich wykorzystuje Zoomify, który był już wcześniej stosowany m.in. w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Przykładem mapy w takiej postaci jest Mappa szczegulna [!] Woiewodztwa Płockiego i Ziemi Dobrzynskiey… Drugi sposób prezentacji map opiera się na mechanizmie The Google Maps Image Cutter rozwijanym przez Centre for Advanced Spatial Analysis – University College London. Przykładem może być Karta pocztowa Królestwa Polskiego przez K. Widulińskeigo Sekretarza Jeneral(nego) Poczt wydana na r. 1827.

Wyświetlanie mapy dowolną z tych dwóch metod nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Zoomify oparte na technologii flash wydaje się być nieco wolniejsze niż rozwiązanie Google korzystające z JavaScript. Przy porównaniu zostały jednakże użyte dwie różne publikacje więc ocena ta nie do końca może być obiektywna. Poza tym funkcjonalność obu tych rozwiązań jest zbliżona. Zoomify w bardziej rozbudowanych wersjach jest płatne jednakże podstawowa wersja zapewnia dostateczną funkcjonalność, aby z powodzeniem prezentować mapy na stronach biblioteki cyfrowej. Google Maps Image Cutter jest całkowicie darmowy.

Zachęcamy biblioteki cyfrowe do korzystania z obu tych rozwiązań. Podniesie to atrakcyjność prezentowanych map czy szkiców.