Archiwa tagu: konferencja

Programy Konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe” oraz Konferencji „Europeana Open Culture” już dostępne!

W ostatnich dniach opublikowane zostały programy dwóch konferencji związanych z tematyką bibliotek cyfrowych:

Zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach!

Tematyka bibliotek cyfrowych na konferencjach ICIT’2010 oraz KKTI’2010

W ramach II międzynarodowej konferencji ICIT’2010 (International Conference on Information Technology) oraz VIII Krajowej Konferencji Technologie Informacyjne zaprezentowano szereg ciekawych referatów związanych z szeroko pojętą tematyką technologii informacyjnych. Systemy multimedialne, systemy organizacji wiedzy oraz tematyka zarządzania projektami informatycznymi to tylko niektóre tematy sesji obu konferencji.

Tematyka bibliotek cyfrowych była również obecna w ramach sesji obu konferencji. Referaty wygłoszone w pierwszej sesji dotyczącej bibliotek cyfrowych przedstawiały między innymi zagadnienia związane z semantycznymi bibliotekami cyfrowymi, problematyką zarządzania oraz prezentacji on-line dokumentów cyfrowych pochodzących z różnych instytucji dziedzictwa kulturowego oraz procedurami kontrolowania jakości w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Druga sesja obejmowała referaty dotyczące zagadnień związanych z badaniem odczuć użytkowników Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz modelem jakości biblioteki cyfrowej z perspektywy przedsięwzięcia informatycznego.

Międzynarodowa konferencja „Transforming Culture in the Digital Age” (Tartu, Estonia)

Cyfryzacja kultury i możliwości jakie stwarzają nowe media skłaniają do refleksji nad rolą i działaniami instytucji pamięci w tych niezmiernie ciekawych czasach. Rozważaniom na ten właśnie temat poświęcona była konferencja  „Transforming Culture in the Digital Age”  (http://transformingculture.eu/),  która odbyła się w dniach 14-16 kwietnia br. w estońskim Tartu. Organizatorom udało się zgromadzić w jednym miejscu i czasie zarówno naukowców jak i praktyków z całego świata. Program zawierał ponad 50 wystąpień wybór jednej z trzech równoległych sesji był często poważnym problemem. Na szczęście większość z prezentowanych referatów została wydana w formie e-book’a i jest dostępna pod adresem: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/14768.

W czasie konferencji Adam Dudczak z ZBC PCSS wygłosił referat pod tytułem „Large-scale aggregation of metadata from distributed digital libraries in Poland” prezentujący zasady działania, architekturę i osiągnięcia Federacji Bibliotek Cyfrowych. W konferencyjnym e-book’u dostępny jest pełny tekst tego wystąpienia.

W czasie konferencji wygłoszono wiele ciekawych referatów. Poniżej krótkie streszczenia trzech z nich, które szczególnie zapadają w pamięć.

Referat „How Web 3.0 combines user-generated and machine-generated content” –  Stijn Bannier i Chris Vleugels (http://transformingculture.eu/programme/april-15#bannier).

Autorzy analizowali rozwój sieci WWW, rozważania te stały się punktem wyjścia dla prób zdefiniowania zakresu zmian jakie przyniesie ze sobą sieć trzeciej generacji.  Aby zobrazować wymiar tych zmian autorzy zaprezentowali wyniki prac nad projektem naukowym CUPID (Cultural Profile and Information Database). W projekcie tym międzynarodowe konsorcjum pracowało nad prototypowym rozwiązaniem którego celem było agregowanie, kategoryzowanie, personalizowanie i dystrybucja treści związanych z kulturą (np. rekomendacje wystaw i kolekcji muzealnych, informacje o koncertach).  Po prezentacji miała miejsce bardzo burzliwa i interesująca dyskusja dotycząca między innymi prywatności danych użytkownika w sieci i tego jak wyglądać będzie konsumpcja treści kulturalnych w świecie automatycznych rekomendacji (por. EPIC 2014 + EPIC 2015).  Polecamy również Państwa uwadze narzędzie Prezi, slajdy do opisywanej prezentacji zostały przygotowane przy użyciu  tego właśnie programu trzeba przyznać, że daje to bardzo ciekawe efekty.

Referat „Locative Media and Augmented Reality. Bridges and Borders between Real and Virtual Spaces” –  Marisa Gómez Martínez (http://transformingculture.eu/programme/april-15#gomez)

Wzbogacona rzeczywistość (ang. augmented reality) i świadome położenia użytkownika media/usługi/aplikacje to bardzo obiecujące obszary nie tylko dla przemysłu, ale również dla sektora kulturalnego. Autorka przytoczyła kilka przykładów interesujących projektów kulturalnych i artystycznych wykorzystujących wzbogaconą rzeczywistość i geolokacje. Przykłady te były pretekstem dla rozważań nad rosnącą rolą rzeczywistości wirtualnej w postrzeganiu realnego świata. Warto zapoznać się z niektórymi z przytaczanych przez autorkę przykładów:

  • BioMapping (http://biomapping.net/) – za pomocą specjalnych urządzeń monitorujących emocje  i położenie geograficzne Christian Nold stworzył mapy emocji kilku dużych miast np. San Francisco, Paryża.
  • Właściwie wszystkie projekty autorstwa Julian Olivier’a w szczególności Adverstiser (http://selectparks.net/~julian/theartvertiser/), który autor określa już nie jako Augmented Reality, ale wprost mówi o Improved Reality.  Proszę wyobrazić sobie przestrzeń publiczną bez reklam… prawda, że wygląda kusząco ;-).

Referat „For those looking for information and experiences:  National Digital Library of Finland” – Tapani Sainio, Mikael Vakkari (http://transformingculture.eu/programme/april-16#sainio )

Narodowa Biblioteka Cyfrowa Finlandii (http://www.kdk2011.fi/en/) to projekt fińskiego ministerstwa edukacji.  Realizację rozpoczęto w 2008, projekt potrwa aż do 2011, bierze w nim udział 35 instytucji (zarówno jednostki administracji państwowej, ośrodki naukowe, muzea, biblioteki publiczne).  Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie długoterminowego dostępu do zasobów bibliotek, archiwów i muzeów z całej Finlandii. Ma to się przyczynić do rozbudowy infrastruktury naukowej oraz wzmocnienia istniejących wirtualnych środowisk edukacyjnych.

W ramach prac nad projektem opracowywane są standardy i rekomendacje, dzięki zastosowaniu których tak różnorodny zasób będzie dostępny dla szerokiego grona odbiorców.  Jednym z wyników tego projektu ma być również opracowanie planu umożliwiającego długoterminowe przechowywanie zasobów cyfrowych na poziomie całego kraju. Trwają również pracę nad udostępnieniem interfejsu webowego, który ma być dostępny w 2011 roku.  Narodowa Biblioteka Cyfrowa Finlandii ma również przekazywać metadane do Europeany.

Będziemy z uwagą obserwować rozwój Narodowej Biblioteki Cyfrowej Finlandii, gdyż z punktu widzenia architektury przypomina on bardzo Federację Bibliotek Cyfrowych. W początkowych fazach ma to być przede wszystkim agregator metadanych, który umożliwi wszystkim zainteresowanym instytucjom przekazanie danych o ich obiektach do Europeany.

IV ogólnoukraińska konferencja „Biblioteka oraz książka w kontekście czasu”

W dniach 14-15 kwietnia br. w Kijowie na Ukrainie odbyła się IV konferencja „Biblioteka oraz książka w kontekście czasu”. Konferencja łączy w sobie tematykę naukową oraz informacje przydatne dla praktyków. Organizatorem konferencji jest Narodowa Parlamentarna Biblioteka Ukrainy. W tym roku tematem przewodnim była „Działalność bibliotek na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa kulturowego”.
Pierwszy dzień konferencji był dedykowany wielostronnej analizie tematu: aspekty prawne, doświadczenie bibliotek w zachowaniu narodowego dziedzictwa kulturowego, historie tworzenia ukraińskich zbiorów cyfrowych. W tym dniu z prezentacją „Polskie biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER” wystąpili członkowie zespołu: Marcin Werla oraz Anton Kozik. Omówili oni wkład PCSS w rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce, system do tworzenia bibliotek cyfrowych dLibra oraz ogólnopolskie i ogólnoeuropejskie projekty agregujące dane o obiektach cyfrowych (m.in.: Federację Bibliotek Cyfrowych oraz, EuropeanęLocal i Europeanę).
Drugi dzień konferencji poświęcony był praktycznemu seminarium, którego tematem była „Prezentacja narodowego dziedzictwa kulturowego w środowisku cyfrowym”. Seminarium dotyczyło głównie rozwiązań IT w domenie bibliotek. Swoją prezentację na temat systemu dLibra wraz z praktyczną prezentacją możliwości tego systemu przeprowadził Anton Kozik. Było to możliwe m.in. dzięki współpracy, jaką PCSS nawiązał przy pomocy firmy Digital Center z Lwowską Naukową Biblioteką im. W. Stefanyka. W ramach tej współpracy powstała m.in. profesjonalnie przetłumaczona ukraińska wersję dLibry. Po ukończeniu prezentacji z sali padło kilka pytań o dość szerokim zakresie: od szczegółów technicznych systemu dLibra aż do kwestii organizacyjnych Federacji Bibliotek Cyfrowych.
Mamy nadzieję, że rezultatem konferencji będzie zwiększenie zainteresowanie dLibrą i tematyką bibliotek cyfrowych ze strony ukraińskich bibliotekarzy. Może to być początek współpracy z organizacjami zainteresowanymi tą tematyką oraz podstawa do dalszej wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju bibliotek cyfrowych.
Warto wspomnieć, że jeden z najpopularniejszych systemów do budowy bibliotek cyfrowych wykorzystywany za naszą wschodnią granicą to… T-Libra. Wersja demonstracyjna on-line tego oprogramowania dostępna jest tutaj (wymagana rejestracja).

XII Ogólnorosyjska Konferencja Naukowa – RCDL’10

1 kwietnia mija termin zgłoszeń referatów na konferencję RCDL’10. Jest to dwunasta konferencja z serii Ogólnorosyjskich Konferencji Naukowych „Biblioteki cyfrowe: zaawansowane metody i technologie, kolekcje cyfrowe”. W 2010 roku konferencja będzie trwała od 13 do 17 października w Kazaniu na Kazańskim Uniwersytecie Państwowym.

W ciągu 11 lat istnienia, w RCDL uczesniczyło ponad tysiąc naukowców z wielu rosyjskich oraz zagranicznych centrów naukowych. Na RCDL znaczącą uwagę zwraca się na interdyscyplinarne badania i projekty, które są skoncentrowane na rozwiązywaniu skomplikowanych praktycznych problemów. W szczególności badaniom z dziedziny tworzenia tzw. bardzo dużych bibliotek cyfrowych (ang. Very Large Digital Libraries).

Tematyka konferencji zawiera następujące kierunki badań i rozwoju w dziedzinie bibliotek cyfrowych:
1. Metody oraz modele prezentacji informacji.
2. Metadane, ontologie oraz środki prezentacji wiedzy.
3. Zaawansowane infrastuktury bibliotek cyfrowych, biblioteki cyfrowe w środowiskach gridowych i cloud computing.
4. Wirtualne środowiska dla badań naukowych.
5. Sieci spółecznościowe i biblioteki cyfrowe.
6. Narzędzia do tworzenia bibliotek cyfrowych i kolekcji cyfrowych.
7. Metody i technologie pracy z tekstem, multimediami oraz słabo ustrukturyzowanymi informacjami.
8. Metody utrwalania informacji i archiwa cyfrowe.
9. Interoperacyjność i integracja informacji.
10. Naukowe metody mierzenia zmian w bibliotekach cyfrowych.
11. Bezpieczeństwo informacji.
12. Interfejsy użytkownika, czynnik ludzki.
13. Biblioteki cyfrowe w nauce, edukacji, kulturze.
14. Standardy technologii bibliotek cyfrowych.

Członkami komisji programowej są naukowcy z Rosyjskiej Akademii Nauk (http://www.ras.ru/), przedstawicieli rosyjskich, amerykańskich oraz europejskich kół naukowych i największych firm informatycznych.

Więcej informacji w języku angielskim oraz rosyjskim można znaleźć na
stronie http://rcdl2010.ksu.ru.

II Międzynarodowa Konferencja Open Access

W dniach 14-15 stycznia w Toruniu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Open Access. Celem konferencji było „przekonanie świata nauki polskiej do otwartego modelu komunikacji naukowej open access, który jest najnowocześniejszym i ekonomicznie uzasadnionym modelem stosowanym w wielu instytucjach Europy i świata”. W trakcie konferencji prezentowano zarówno doświadczenia i rozwiązania funkcjonujące w krajach Europy zachodniej, jak i omawiano możliwość szerszego stosowania podejścia Open Access w Polsce i związane z tym wyzwania.

Poniżej znajduje się krótki reportaż z konferencji przygotowany przez TV Toruń:

W ramach pierwszego dnia konferencji wystąpienie zatytułowane „Otwarte zasoby naukowe w Polsce – wybrane projekty i inicjatywy, współpraca europejska” miał Marcin Werla z Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS.

Konferencja podsumowująca projekt ENRICH

Konferencja podsumowująca projekt ENRICH odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2009 roku w Madrycie. Gospodarzem konferencji będzie Biblioteka Narodowa Hiszpanii.

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników projektu ENRICH oraz dyskusja na temat ostatnich osiągnięć w dziedzinie bibliotek cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rękopisów oraz starodruków.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji projektu ENRICH w celu zapoznania się z szczegółami dotyczącymi konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny.