Archiwa tagu: konferencja

IX Ogólnopolska Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych”

W dniach 25-26 listopada odbyła się dziewiąta edycja konferencji „Automatyzacja bibliotek publicznych”. Podobnie jak w latach poprzednich organizatorzy (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Narodowa) zaprosili wszystkich zainteresowanych do gmachu Biblioteki Narodowej.

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla kadry kierowniczej wojewódzkich i powiatowych bibliotek publicznych, ale także dla osób zajmujących się informatyczną stroną rozwoju bibliotek publicznych. Hasło tegorocznej konferencji to „REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY STRATEGIE, NARZĘDZIA, REALIZACJE”. Trzeba przyznać, że większość referatów idealnie wpasowała się w to hasło i mieliśmy okazję zapoznać się różnymi podejściami do realizacji automatyzacji bibliotek, w szczególności zaś rozwoju infrastruktury IT, budowy zintegrowanych systemów bibliotecznych, edukacji w zakresie nowych technologii, strategii współpracy zarówno z innymi bibliotekami jak i z samorządami, czy też bardziej ogólnie roli bibliotek publicznych w życiu lokalnych społeczności.

Program konferencji pełny był więc interesujących referatów. Na uwagę zasługuje zwłaszcza bardzo inspirująca prezentacja Edwina Bendyka pt. „Między bitami i atomami. Cyfrowa przyszłość książki”. Polecamy również Państwa uwadze wystąpienia pracowników Biblioteki Narodowej w szczególności zaś prezentację dyrektor Katarzyny Ślaskiej pt. „Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zbiorów bibliotecznych” oraz referat Joanny Potęgi i Dariusza Paradowskiego pt. „Którędy płyną zera a którędy jedynki – workflow digitalizacji” – niestety slajdy z tej ostatniej nie są dostępne online (pozostaje tylko czekać na publikacje pokonferencyjną).

Bardzo interesujący referat wygłosiła pani Magda Miller z MBP w Gorlicach w swoim wystąpieniu pt. „Siła mądrego samorządu. Zintegrowany system biblioteczny dla pięciu powiatów Małopolski” opowiedziała w bardzo zajmujący sposób o powstaniu konsorcjum bibliotek pięciu powiatów Małopolski, którego celem jest pozyskanie środków na stworzenie zintegrowanego systemu bibliotecznego.

Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS prezentował kursy e-learningowe ACCESS IT. Prezentacja spotkała się z dobrym przyjęciem. Mamy nadzieje, że przygotowane przez nas materiały będą również używane przez polskie biblioteki publiczne.

Konferencja „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2010”

W dniach 18-19 listopada 2010 mieliśmy przyjemność prezentować kurs e-learningowy ACCESS IT na międzynarodowej konferencji „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2010”, która odbyła sie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W czasie konferencji prezentowano zarówno osiągnięcia jak i wyzwania jakie stoją przed bibliotekami akademickimi. Głębi tym rozważaniom dodały wystąpienia praktyków/naukowców, którzy mówili o potrzebach informacyjnych polskiej nauki oraz o sposobach w jaki te potrzeby są (i jak mogły by być) zaspokajane przez biblioteki.

Gorąco polecamy Państwa uwadze publikację pokonferencyjna, która zawiera pełne teksty referatów.

META-FORUM 2010

W dniach 17-18 listopada 2010 w Brukseli odbyła się konferencja META-FORUM, która była pierwszym oficjalnym i otwartym spotkaniem META-NET (A Network of Excellence forging the Multilingual Europe Technology Alliance – sieć doskonałości, której celem jest utworzenie Sojuszu Technologicznego Wielojęzycznej Europy).

W trakcie konferencji przedstawione zostały idee i cele sieci META-NET oraz wstępne wyniki analiz trzech tzw. „grup wizyjnych”. Głównym celem META-NET jest wspieranie badań mających na celu zachowanie wielojęzyczności Europy oraz zapewnienie równego dostępu do informacji osobom posługującym się różnymi językami.

Grupy wizyjne w ramach META-NET zajmują się odpowiednio następującymi tematami:

  • usługi informacyjne i media (sektor audiowizualny, wiadomości, biblioteki cyfrowe, wyszukiwarki, portale społecznościowe, …),
  • systemy interaktywne (komunikacja mobilna, tłumaczenie dialogu, handel elektroniczny, robotyka, …),
  • tłumaczenia i lokalizacja.

Część wyników analiz i poruszanych tematów była wspólna dla wszystkich grup: potrzeba standaryzacji, sposoby ewaluacji, gromadzenie i prezentacja danych, wielojęzyczność, edukacja, semantyka.
W ramach sesji demo zaprezentowane zostały projekty powiązane z META-NET (ACCURAT, CLARIN, FLaReNet, Let’s MT, MOLTO, Monnet, MultilingualWeb, PANACEA, PROMISE, TTC). Przedstawiono także pierwszy prototyp META-SHARE: otwartego repozytorium zasobów lingwistycznych (korpusy, słowniki itp.). Przechowywane w nim zasoby można przeszukiwać dzięki zastosowanemu schematowi metadanych – w tej chwili jest to Dublin Core, jednak przyszłe wersje repozytorium mają korzystać z bardziej ekspresyjnego schematu.

Tematem najczęściej poruszanym na spotkaniu okazało się tłumaczenie automatyczne (najczęściej, choć nie zawsze, z użyciem metod statystycznych opartych o korpusy równoległe). Bardzo ciekawe były wystąpienia poświęcone zastosowaniom przy tłumaczeniu napisów do filmów oraz w systemie tłumaczeń stosowanym w Europejskim Urzędzie Patentowym. Pojawiały się także tematy związane z semantyką, analizą opinii i emocji, przetwarzaniem mowy.

W specjalnej sesji przedstawiciele instytucji (zarówno badawczych, jak i firm) zainteresowanych technologiami przetwarzania języka mieli możliwość wygłoszenia krótkiej deklaracji na temat swoich postępów oraz potrzeb.
Dodatkowo odbyła się sesja poświęcona możliwościom finansowania projektów w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej oraz sesja na temat ograniczeń i możliwości prawnych, poprowadzona przez przedstawicieli organizacji Creative Commons.

Kolejne spotkanie w ramach META-NET odbędzie się w czerwcu 2011 roku w Budapeszcie. Zostanie na nim przedstawiona oficjalna wizja oraz pełne raporty grup wizyjnych.

Konferencyjna jesień 2010

W ostatnich dwóch miesiącach członkowie Zespołu Bibliotek Cyfrowych mieli okazję uczestniczyć w kilku krajowych i zagranicznych konferencjach związanych z tematyką bibliotek cyfrowych. Poniżej znajdują się odnośniki do naszych krótkich (bądź dłuższych) sprawozdań z tych wydarzeń:

Ponadto w tym roku członków naszego zespołu będzie można spotkać jeszcze w czasie następujących wydarzeń:

Zachęcamy do udziału w powyższych konferencjach!

eChallenges 2010

eChallenges to organizowana od 2003 roku międzynarodowa konferencja, na której co roku spotykają się eksperci w wielu krajów związani z projektami badawczymi i rozwojowymi ze sfery ICT, realizowanymi zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym. Konferencja ta jest miejscem wymiany doświadczeń, prezentacji najlepszy praktyk i zawierania znajomości owocujących często długofalową współpracą. W tym roku konferencja eChallenges 2010 ta odbyła się w Warszawie w dniach od 27 do 29 października. Pracownicy PCSS mieli możliwość wygłoszenia aż czterech wystąpień:

  • “Information Society in Poland: Content Delivery Network for Live and On-Demand Video Services and Interactive Television” – Cezary Mazurek
  • “eInfrastrucutres in Poland: Federation of Digital Libraries in PIONIER Network” – Marcin Werla
  • “Case Study from Wielkopolska Telemedicine Center” – Michał Kosiedowski
  • “New Technologies in Nature Science Teaching – Virtual Laboratory of Interactive Teaching” – Filip Koczorowski

Więcej na temat udziału PCSS w konferencji eChallenges można znaleźć tutaj i tutaj.

Po konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010

W drugiej połowie października odbyła się trzecia edycja konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe” współorganizowanej przez Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych oraz PCSS. Konferencji towarzyszyły: szkolenie z zakresu bibliotek cyfrowych, seminarium „Dzień Europeany” oraz siódme już warsztaty „Biblioteki cyfrowe”.

W ramach szkolenia 25 osób wzięło udział w czterech prelekcjach obejmujących wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych, planowanie oraz uruchamianie biblioteki cyfrowej, pokaz instalacji i zarządzania biblioteką cyfrową w praktyce oraz omówienie funkcjonowania bibliotek cyfrowych w środowisku sieciowym. Każdy z uczestników otrzymał świadectwo potwierdzające udział w szkoleniu.

Seminarium „Dzień Europeany” zorganizowane przez PCSS w ramach projektu EuropeanaLocal miało na celu przedstawienie zarówno obecnego stanu Europeany, jak i jej najważniejszych kierunków rozwoju. Informacje o tym przekazała przedstawicielka biura Europeany, Lizzy Komen. Istotną częścią seminarium była także wymiana doświadczeń odnośnie współpracy polskich instytucji z Europeaną. O doświadczeniach tych, poza przedstawicielem PCSS, który mówił o wspomnianym projekcie EuropeanaLocal i Federacji Bibliotek Cyfrowych, opowiedziały również osoby reprezentujące następujące instytucje: Instytut Sztuki PAN, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Ośrodek iTVP-HD, Biblioteka Narodowa oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Właściwa konferencja PBC 2010 była podzielona na siedem sesji tematycznych, które obejmowały wykorzystanie bibliotek cyfrowych w pracy naukowej i dydaktyce, problematykę pozyskiwania treści dla bibliotek cyfrowych, praktyczne aspekty digitalizacji, a także bardzo istotną kwestię użytkowników i jakości bibliotek cyfrowych. Ostatnia sesja konferencji dotyczyła spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem i rozwojem bibliotek cyfrowych. Każdy z dni konferencji rozpoczynał się od sesji inaugurującej. W sesji pierwszego dnia Joris van Zundert z Huygens Institute przedstawił informatyczne podejście do wsparcia pracy naukowców humanistów nad tekstami źródłowymi, a w sesji drugiego dnia Aly Conteh z British Library omówił doświadczenia tej instytucji z masową digitalizacją i OCR. Atmosfera i dyskusje w kuluarach konferencji, a także opinie w zebranych od uczestników ankietach, wskazywały wyraźnie, że Konferencja PBC zdążyła się już na dobre wpisać w kalendarz imprez osób zainteresowanych tematyką bibliotek cyfrowych w Polsce i stanowi dobre miejsce do spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń, a także nawiązywania współpracy.

Dlatego też z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w przyszłorocznej edycji konferencji! Przy okazji informujemy również, że materiały z konferencji będą w najbliższych tygodniach stopniowo udostępniane on-line na stronie WWW konferencji, o czym poinformujemy na tej stronie. Ponadto na przełomie roku 2010 i 2011 planujemy wydać publikację z materiałami pokonferencyjnymi.

Europeana Open Culture

W połowie października w Hadze i Amsterdamie odbyła się konferencja Europeana Open Culture oraz powiązana z nią seria spotkań projektów współpracujących z Europeaną. Między innymi w 13 października w Hadze miało miejsce plenarne spotkanie funkcjonującej przy Europeanie Rady Dostawców Treści i Agregatorów (Council of Content Providers and Aggregators), której PCSS z racji zarządzania Federacją Bibliotek Cyfrowych jest członkiem. W ramach tego spotkania omówione zostały cele działania Rady, przedstawiono również kwestie współpracy z Europeaną z różnych punktów widzenia: dostawcy treści, agregatora i portalu krajowego. W czasie spotkania powstały też grupy robocze mające skupić się na pracach dotyczących wybranych obszarów kluczowych z punktu widzenia różnego rodzaju dostawców danych do Europeany.

Główna część konferencji Europeana Open Culture odbyła się w Amsterdamie 14 i 15 października. Przedstawiono na niej obecny stan rozwoju Europeany oraz kluczowe kierunki jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Poza dalszym gromadzeniem informacji o obiektach cyfrowych z europejskich instytucji kultury, działania Europeany mają skupić się na poszerzaniu możliwości dalszego wykorzystania tych informacji w edukacji i nauce, ze szczególnym naciskiem na automatyzację tego procesu (poprzez wykorzystanie interfejsu programistycznego Europeany oraz możliwości, jakie dają technologie semantyczne). Na zakończenie konferencji ogłoszono, iż Europeana będzie promowała wykorzystanie symbolu domeny publicznej zaproponowanego przez CreativeCommons do oznaczania cyfrowych reprezentacji dziedzictwa kulturowego (więcej informacji). On-line dostępne są już prezentacje z konferencji oraz krótki reportaż wideo. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami!

Konferencja EINIRAS

Na początku października Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zorganizowała w Warszawie dwudziestą edycję corocznej konferencji stowarzyszenia EINIRAS zatytułowaną „From Content to Knowledge in International Relations„. W ramach tej konferencji Piotr Kowalczyk przedstawił referat na temat wpływu technologii na działalność wydawnictw, a Alek Tarkowski omówił możliwości wykorzystania Web 2.0 w nauce.
Joanna Grześkowiak zaprezentowała również uczestnikom konferencji serwis EBIB, a Marcin Werla z Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS przedstawił referat na temat bibliotek cyfrowych i długoterminowego przechowywania obiektów cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego stanu rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce.

Konferencja „Digitalizacja. Znaczenie nowych technologii informacyjnych w udostępnianiu i ochronie zbiorów bibliotek muzealnych”

W dniach 4-5 października 2010 r. w Oświęcimiu odbyła się konferencja związana z tematyką digitalizacji zbiorów bibliotek muzealnych, pt. „Digitalizacja. Znaczenie nowych technologii informacyjnych w udostępnianiu i ochronie zbiorów bibliotek muzealnych”. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Bibliotekę Muzeum Auschwitz. Na konferencji omówiono szereg zagadnień odnoszących się do tematyki konferencji, włączając w to zarys historyczny KL Auschwitz, kwestie prawa autorskiego, organizacji pracy w ramach pracowni digitalizacji oraz omówienie praktycznego przykładu Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Tomasz Parkoła z Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS zaprezentował oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych dLibra.

ECDL 2010

ECDL, czyli European Conference on Digital Libraries to od ponad dziesięciu lat jedna z najważniejszych konferencji dotyczących prac badawczo-rozwojowych w obszarze bibliotek cyfrowych. Działania PCSS prezentowane były na niej kilkukrotnie, m.in. na dwóch ostatnich edycjach tej konferencji. W dniach od 6 do 10 września w Glasgow (UK) odbyła się kolejna, czternasta już edycja ECDL.

W bieżącym roku tematyka konferencji skupiała się na takich zagadnieniach, jak architektury bibliotek cyfrowych, wyszukiwanie, długoterminowe przechowywanie obiektów cyfrowych, Social Web / Web 2.0 i współpraca w bibliotekach cyfrowych, wyszukiwanie w bibliotekach cyfrowych czy analiza i metaanaliza bibliotek cyfrowych. Oczywiście nie zabrakło również wystąpień i dyskusji dotyczących różnych aspektów metadanych i ontologii. W wystąpieniu inaugurującym konferencję, zatytułowanym „The Web Changes Everything: Understanding and Supporting People in Dynamic Information Environments”, Susan Dumais z Microsoft Research bardzo ciekawie przedstawiła problematykę dużej dynamiki informacji dostępnej w Internecie i pokazała przykładowe narzędzie wspierające użytkownika w korzystaniu ze stron WWW, których zawartość jest przez ich autorów zmieniana bez udostępniania poprzednich wersji i możliwości porównywania ich, tak jak to chociażby można zrobić w przypadku wpisów w Wikipedii (pełny tekst artykułu). Ogólnie w czasie konferencji można było odczuć silną promocję prac badawczych Microsoft. W ramach imprez towarzyszących prezentowano między innymi portal MS Academic Search, czyli alternatywę dla Google Scholar, z ciekawymi funkcjami wizualizacji danych odnośnie publikacji naukowych. Była również mowa o Zentity 2.0, czyli bezpłatnej platformie Microsoft do budowy repozytoriów instytucjonalnych oraz o technologii Deep Zoom umożliwiającej prezentację w sieci bardzo wielu obrazów bardzo wysokiej jakości. Technologia ta, będąca częścią MS Silverlight, jest w pewnym stopniu zbliżona do Zoomify wykorzystywanego w polskich bibliotekach cyfrowych do prezentacji skanów map.

Równie ciekawe wystąpienie miała Yunhyong Kim, która w imieniu grupy autorów prezentowała referat zatytułowany „Relevance in Technicolor”. W referacie przedstawiono wyniki badań nad tym, czym sugerują się użytkownicy bibliotek cyfrowych wybierając konkretne pozycje na liście wyników wyszukiwania. Badania przeprowadzono na podstawie analizy wielu godzin nagrań z testów laboratoryjnych, w których użytkownicy korzystający z biblioteki cyfrowej mówili na głos co myślą analizując listę wyników wyszukiwania. Efekty badań są bardzo ciekawe i mogą być doskonałą pomocą do dostosowywania wyglądu listy wyników wyszukiwania i zestawu podstawowych informacji, jaki jest prezentowany na liście na temat każdego z wyników (pełny tekst artykułu). Inne ciekawe wystąpienia dotyczyły m.in. problemu szacowania kosztów digitalizacji przy pomocy metodyki DiCoMo (pełny tekst artykułu), wykonywania OCR na tekstach historycznych (pełny tekst artykułu), czy innowacyjnych interfejsów (a właściwie wirtualnych asystentów) dla użytkowników bibliotek cyfrowych (pełny tekst artykułu). Warto również wspomnieć referat dotyczący analizy dokumentów PDF pod katem automatycznej ekstrakcji tytułów, w którym pokazano jak najprostsze podejście do tego problemu może okazać się zaskakująco efektywne (pełny tekst artykułu), a także referat jednego ze współtwórców platformy Greenstone, prezentujący narzędzie SeaWeed Editor umożliwiające edycję metadanych obiektów cyfrowych z poziomu interfejsu WWW czytelnika (pełny tekst artykułu).

Materiały konferencyjne dostępne są on-line na stronie wydawnictwa Springer, a zdjęcia z konferencji można zobaczyć m.in. tutaj. Na zakończenie warto wspomnieć, iż tegoroczna edycja była ostatnią edycją konferencji ECDL. Od roku 2011 konferencja ta zmienia nazwę na Theory and Practice in Digital Libraries, w skrócie TPDL. Pierwsza edycja konferencji TPDL odbędzie się we wrześniu w Berlinie (http://www.tpdl2011.org/).