Archiwa tagu: dLibra

Powstała Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

19 lipca 2010 roku oficjalnie uruchomiona została Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa oparta na oprogramowaniu dLibra. Biblioteka ta jest współ­fi­nan­so­wana przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Europej­skie­go Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Programu Opera­cyj­nego Infra­stru­ktura i Śro­do­wis­ko na lata 2007–2013, Priorytet 11. „Kultura i Dzie­dzic­two Kulturowe” Dzia­ła­nie 11.1. „Ochro­na i za­cho­wanie dzie­dzictwa kultu­rowego o zna­czeniu ponad­regio­nal­nym”.

Przeglądając pierwsze publikacje warto zwrócić uwagę na dwa odrębne sposoby prezentacji map. Pierwszy z nich wykorzystuje Zoomify, który był już wcześniej stosowany m.in. w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Przykładem mapy w takiej postaci jest Mappa szczegulna [!] Woiewodztwa Płockiego i Ziemi Dobrzynskiey… Drugi sposób prezentacji map opiera się na mechanizmie The Google Maps Image Cutter rozwijanym przez Centre for Advanced Spatial Analysis – University College London. Przykładem może być Karta pocztowa Królestwa Polskiego przez K. Widulińskeigo Sekretarza Jeneral(nego) Poczt wydana na r. 1827.

Wyświetlanie mapy dowolną z tych dwóch metod nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Zoomify oparte na technologii flash wydaje się być nieco wolniejsze niż rozwiązanie Google korzystające z JavaScript. Przy porównaniu zostały jednakże użyte dwie różne publikacje więc ocena ta nie do końca może być obiektywna. Poza tym funkcjonalność obu tych rozwiązań jest zbliżona. Zoomify w bardziej rozbudowanych wersjach jest płatne jednakże podstawowa wersja zapewnia dostateczną funkcjonalność, aby z powodzeniem prezentować mapy na stronach biblioteki cyfrowej. Google Maps Image Cutter jest całkowicie darmowy.

Zachęcamy biblioteki cyfrowe do korzystania z obu tych rozwiązań. Podniesie to atrakcyjność prezentowanych map czy szkiców.

IV ogólnoukraińska konferencja „Biblioteka oraz książka w kontekście czasu”

W dniach 14-15 kwietnia br. w Kijowie na Ukrainie odbyła się IV konferencja „Biblioteka oraz książka w kontekście czasu”. Konferencja łączy w sobie tematykę naukową oraz informacje przydatne dla praktyków. Organizatorem konferencji jest Narodowa Parlamentarna Biblioteka Ukrainy. W tym roku tematem przewodnim była „Działalność bibliotek na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa kulturowego”.
Pierwszy dzień konferencji był dedykowany wielostronnej analizie tematu: aspekty prawne, doświadczenie bibliotek w zachowaniu narodowego dziedzictwa kulturowego, historie tworzenia ukraińskich zbiorów cyfrowych. W tym dniu z prezentacją „Polskie biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER” wystąpili członkowie zespołu: Marcin Werla oraz Anton Kozik. Omówili oni wkład PCSS w rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce, system do tworzenia bibliotek cyfrowych dLibra oraz ogólnopolskie i ogólnoeuropejskie projekty agregujące dane o obiektach cyfrowych (m.in.: Federację Bibliotek Cyfrowych oraz, EuropeanęLocal i Europeanę).
Drugi dzień konferencji poświęcony był praktycznemu seminarium, którego tematem była „Prezentacja narodowego dziedzictwa kulturowego w środowisku cyfrowym”. Seminarium dotyczyło głównie rozwiązań IT w domenie bibliotek. Swoją prezentację na temat systemu dLibra wraz z praktyczną prezentacją możliwości tego systemu przeprowadził Anton Kozik. Było to możliwe m.in. dzięki współpracy, jaką PCSS nawiązał przy pomocy firmy Digital Center z Lwowską Naukową Biblioteką im. W. Stefanyka. W ramach tej współpracy powstała m.in. profesjonalnie przetłumaczona ukraińska wersję dLibry. Po ukończeniu prezentacji z sali padło kilka pytań o dość szerokim zakresie: od szczegółów technicznych systemu dLibra aż do kwestii organizacyjnych Federacji Bibliotek Cyfrowych.
Mamy nadzieję, że rezultatem konferencji będzie zwiększenie zainteresowanie dLibrą i tematyką bibliotek cyfrowych ze strony ukraińskich bibliotekarzy. Może to być początek współpracy z organizacjami zainteresowanymi tą tematyką oraz podstawa do dalszej wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju bibliotek cyfrowych.
Warto wspomnieć, że jeden z najpopularniejszych systemów do budowy bibliotek cyfrowych wykorzystywany za naszą wschodnią granicą to… T-Libra. Wersja demonstracyjna on-line tego oprogramowania dostępna jest tutaj (wymagana rejestracja).

100 000 publikacji w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej!

22 marca 2010 roku Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa przekroczyła liczbę 100 000 (stu tysięcy) publikacji dostępnych on-line. Stutysięczna publikacja to Kurier Poznański z dnia 1884.06.05 (R.13 nr 128), umieszczona w WBC przez Pana Wojciecha Zagartowskiego z Działu Elektronicznych Tekstów Humanistycznych Biblioteki Kórnickiej PAN.

Serdecznie gratulujemy Panu Wojciechowi oraz wszystkim, którzy przyczyniają się do istnienia i rozwoju Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej!

Rekordowy rok w rozwoju sieci polskich bibliotek cyfrowych!

Rok 2009 okazał się być rekordowym pod względem liczby nowo uruchomionych bibliotek cyfrowych. Wczoraj na stronach projektu dLibra, wprowadzony został 16 wpis na liście instalacji oprogramowania dLibra (dotyczący 2009 roku). Oznacza to, że z informacji jakie na chwilę obecną posiadamy, w roku 2009 uruchomiono o 4 biblioteki cyfrowe więcej niż w roku 2008 (por. http://dlibra.psnc.pl/biblioteki/). Ponadto z informacji jakie do nas spływają wynika, że rok 2009 nie jest jeszcze ostatecznie „zamknięty” – nadal istnieje szansa na zwiększenie liczby nowo uruchomionych bibliotek cyfrowych o kilka instalacji.

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) również może cieszyć się rekordowym wynikiem – w 2009 roku liczba dostępnych obiektów cyfrowych poprzez FBC wzrosła o około 150 000 – to dwa razy więcej w porównaniu z rokiem 2008, kiedy to liczba ta wzrosła o około 75 000!

Testerzy pilnie potrzebni!

Jeden z projektów związanych z budową portal Europeana – Europeana Connect przygotowuje serie ankiet i testów użyteczności nowych elementów portalu Europeana. Jeżeli chcesz pomóc w ulepszeniu tego co oferuje użytkownikom Europeana dołącz do grupy testerów. Wystarczy wypełnić krótką ankietę (nie zajmie to więcej niż 10min). Celem ankiety jest zebranie podstawowych informacji o użytkownikach, o tym jak wykorzystują internet i telefon komórkowy.

dLibra także potrzebuje testerów! dLibra 5.0 jest rozwijana w trochę inny sposób niż wersja 4.0. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć co nowego szykujemy w wersji 5.0 zapraszamy do korzystania z Repozytorium Zespołu Bibliotek cyfrowych które wykorzystuje aktualną rozwojową wersję dLibry 5.0. Ponieważ jest to wersja rozwojowa może zawierać błędy, jeżeli zauważą Państwo jakieś nieprawidłowości proszę dać nam znać.

Źródło: http://www.europeanaconnect.eu/news.php?area=News&pag=26

Lucene w wersji 3.0.0 już dostępny

Niedawno wydana została wersja 3.0.0 biblioteki programistycznej Lucene. Lucene to otwarta biblioteka Javy używana w oprogramowaniu dLibra do indeksowania i wyszukiwania w tekście. Wersja 3.0.0 tej biblioteki jest pierwszą, dla której niezbędna będzie Java w wersji 5. API zostało zostało uporządkowane aby umożliwić wykorzystanie zalet Javy 5. W najnowszym Lucene znajdziemy wiele optymalizacji i nowych funkcji aczkolwiek nie jest on w pełni kompatybilny ze starszymi wersjami z powodu dużej ilości zmian. Najważniejsze z nich to  wprowadzenie do IndexWritera wyszukiwania prawie w czasie rzeczywistym,  nowe typy zapytań, odrębne wyszukiwanie i cache’owanie na każdy segment, ulepszona obsługa wieloznaczników, lepsza obsługa Unicode, wysokowydajna obsługa pól numerycznych i wiele innych. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w bibliotece Lucene można znaleźć tutaj.

Planujemy wykorzystać Lucene 3.0.0 w jednej z przyszłych wersji oprogramowania dLibra. Pomoże nam to poprawić wydajność indeksowania i wyszukiwania.

Lucene 3.0.0 was released on 25 November 2009. Lucene is an open Java framework that is used for indexing and searching text in dLibra software. Lucene 3.0.0 is the first release with Java 5 as a minimum requirement. The API was cleaned up to make use of Java 5’s advantages. Unfortunately it is not fully compatible with earlier releases due to many optimizations and new features. The most important are near real-time search capabilities added to IndexWriter, new query types, per segment searching and caching, improvements in wildcard searching, improved Unicode support, high-performance handling of numeric fields and much more. Detailed information on changes in Lucene framework is available here.

We are planning to use Lucene 3.0.0 in one of the future versions of dLibra software. It will help us improve indexing and searching performance.

Iławska Biblioteka Cyfrowa

Od niedawna dostępna jest Iławska Biblioteka Cyfrowa (IBC), prowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie. IBC ma na celu budowanie otwartej kolekcji cyfrowej materiałów dotyczących powiatu iławskiego. Są to przede wszystkim artykuły z czasopism lokalnych i ogólnokrajowych oraz książki, rękopisy, mapy, pocztówki czy zdjęcia. Obecnie dostępnych jest ponad 800 obiektów podzielonych na trzy główne kolekcje: „Artykuły z czasopism ogólnokrajowych”, „Artykuły z czasopism regionalnych” oraz „Książki”. Dzięki porozumieniu z kilkoma wydawcami biblioteka może bezpłatnie publikować cyfrowe kopie artykułów z regionalnych gazet.

Iławska Biblioteka Cyfrowa jest kolejną lokalną biblioteką cyfrową, zbliżoną swoim charakterem m.in. do Nowohuckiej Biblioteki Cyfrowej czy Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej. W przypadku małej biblioteki cyfrowej szczególnie warto zadbać o dobrą widoczność w sieci. Prezentowane tam zasoby są unikalne i silnie powiązane z lokalną tematyką. Dlatego trudno je odnaleźć osobom nie mającym świadomości istnienia takiej biblioteki. O wiele łatwiej dotrzeć do materiałów dużych bibliotek cyfrowych, takich jak WBC czy KPBC, gdyż publikują one nie tylko materiały lokalne, ale również obiekty o charakterze ponadregionalnym.

PIONIER Magazine 3/2009 dostępny on-line

Numer 3/2009 czasopisma PIONIER Magazine, wydawanego przez Konsorcjum PIONIER i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dzięki uprzejmości redakcji jest dostępny on-line w Repozytorium Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS. Zachęcamy do zapoznania się z tym numerem czasopisma, gdyż jest on w dużej mierze poświęcony bibliotekom cyfrowym.

PIONIER Magazine 3/2009

Materiały multimedialne w polskich bibliotekach cyfrowych

Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępniła ostatnio materiały z warsztatów dydaktycznych zatytułowanych „Web 2.0 – narzędzia, wpływ na biblioteki i społeczny obieg informacji” zorganizowanych przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS podczas konferencji Biblioteka i informacja w roku 2008 w Lublinie w dniach 20-21 listopada 2008 roku. Materiały te zostały opublikowane w formie tzw. „publikacji grupowej” łączącej w sobie prezentacje z poszczególnych wystąpień zebrane w pliku PDF, oraz nagrania audio i wideo z poszczególnych wystąpień.

Śląska Biblioteka Cyfrowa wykorzystuje do swojego działania oprogramowanie dLibra, a opisana wyżej publikacja jest ciekawym przykładem możliwości tego oprogramowanie w obszarze prezentacji multimediów. Więcej materiałów multimedialnych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych można wyszukać poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych.

„Przekrój” poleca dLibrę

W dzisiejszym numerze tygodnika Przekrój (3/3369) znajduje się artykuł autorstwa Piotra Stanisławskiego zatytułowany „Narodziny e-książki”. Zawiera on ciekawe wprowadzenie w technologię e-papieru oraz prezentuje zalety i wady e-booków. Artykuł wzbogacony jest również wypowiedziami przedstawicieli kilku dużych polskich wydawnictw, odnoszących się do przyszłości książek elektronicznych w Polsce.

Na 39 stronie, w ramce zatytułowanej „Książki z komputera” znajdują się informacje o serwisach internetowych z bezpłatnymi e-książkami. Projekt dLibra realizowany przez Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS jest tam wymieniony jako jedno z trzech miejsc w sieci, o których w tym kontekście trzeba wspomnieć. Pozostałe z takich miejsc to Projekt Gutenberg oraz Polska Biblioteka Internetowa. Dziękujemy za uznanie :-).

Swoją drogą, wymienienie w tym tekście Polskiej Biblioteki Internetowej pokazuje po raz kolejny, że zdanie bibliotekarzy na jej temat jest zupełnie odmienne od zdania czytelników…