Tag Archives: Europeana

Public domain and Creative Commons licenses in Polish digital libraries

Federacja Bibliotek Cyfrowych to serwis, który m.in. gromadzi informacje na temat publikacji z polskich bibliotek cyfrowych i następnie ułatwia dostęp do tych informacji. Zadanie to realizowane jest również poprzez współpracę z Europeaną, polegającą na przekazywaniu do niej zgromadzonych w FBC informacji, które w tym celu muszą zostać dopasowane do jednego schematu metadanych wymaganego przez Europeanę. Obecnie wykorzystywanym schematem jest Europeana Semantic Elements.

W związku z wdrożeniem kolejnej wersji tego schematu (oznaczonej numerem 3.3.1), konieczne stało się m.in. określanie zasad, na jakich poszczególne obiekty dostępne są dla użytkowników (w tym również użytkowników Europeany). Szczegółowe informacje na temat sposobów określania licencji w danych przekazywanych do Europeany zawarte zostały w odrębnym dokumencie. Zapisano tam, że dozwolonymi określeniami licencji są:

 • Dowolna licencja z rodziny licencji Creative Commons
 • Domena publiczna
 • Prawa zastrzeżone – Dostęp nieograniczony
 • Prawa zastrzeżone – Dostęp ograniczony
 • Prawa zastrzeżone – Dostęp płatny
 • Nieznane

Dwie pierwsze wartości jasno określają kwestie licencyjne. Pozostałe wartości są natomiast bardziej wskazówką dla zainteresowanego użytkownika. Po szczegółowe informacje taki użytkownik powinien sięgnąć do stron źródłowej biblioteki cyfrowej udostępniającej dany obiekt.

W związku z opisanymi powyżej nowymi wymaganiami odnośnie metadanych, w FBC wprowadzony został mechanizm automatycznie określający na jakiej licencji, spośród licencji zdefiniowanych w schemacie Europeany, udostępniany jest dany obiekt. Mechanizm ten działa na zasadzie automatycznej analizy rekordów metadanych w poszukiwaniu informacji o licencji bądź ograniczeniach dostępu.

Po jego wprowadzeniu możliwe było opracowanie statystyk pokazujących wykorzystanie poszczególnych typów licencji w bibliotekach cyfrowych dostępnych poprzez FBC. Z analizy wyłączone zostały dane pochodzące z CBN Polona oraz Polskiej Biblioteki Internetowej, gdyż zgodnie z życzeniem Biblioteki Narodowej dane z tych dwóch serwisów nie trafiają do Europeany poprzez FBC. Ostatecznie analiza przeprowadzona została na metadanych prawie pół miliona obiektów cyfrowych dostępnych w FBC w dniu 16 lutego 2011 r.

Poniższy wykres pokazuje wykorzystanie wspomnianych licencji do udostępniania obiektów, które odnaleźć można poprzez serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych (kliknięcie na wykres spowoduje wyświetlenie go w większej jakości).

Jak widać obiekty cyfrowe są najczęściej (około 89% obiektów) opisane w sposób, który pozwala jedynie stwierdzić, iż dostęp do nich możliwy jest bez ograniczeń, ale nie określono wprost zasad ich wykorzystania. Powszechnie przyjętą praktyką jest za to podawanie zamiast tych zasad nazwy instytucji, która udostępniła dany obiekt. Trudno, aby decydować się na inną interpretacje takiego zapisu w metadanych niż tę, że prawa są zastrzeżone i należą do podanej instytucji. Dlatego też przypisanie ich do grupy “Prawa zastrzeżone – Dostęp nieograniczony”.

Biorąc pod uwagę, że większość obiektów cyfrowych w FBC to gazety sprzed II WŚ, można by się spodziewać znacznie większego udziału Domeny Publicznej, tak jak m.in. wskazywała to Europeana w opublikowanym niecały rok temu dokumencie zatytułowanym “Statut Domeny Publicznej”. Obecnie jednak obiekty wprost oznaczone jako należące do Domeny Publicznej, to tylko około 10%. Bibliotekami cyfrowymi, które najczęściej publikują oznaczone w ten sposób obiekty są:

Kolejne 0,66% to obiekty do których dostęp jest w jakiś sposób ograniczony. Są to najczęściej współcześnie wydane publikacje udostępniane wyłącznie w wewnętrznych sieciach bibliotecznych czy uniwersyteckich.

Ostatnia grupa na wykresie to licencje z rodziny Creative Commons, które wykorzystywane są w zaledwie 0.1% wszystkich obiektów dostępnych poprzez FBC. Poniżej przedstawiono szczegółowy udział poszczególnych typów licencji (dla uproszczenia pominięto tutaj wersje licencji).

Dokładne dane przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Licencja URL Licencji Liczba obiektów Udział %
CC BY 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 2 0,0004%
CC BY ND 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pl/ 3 0,0006%
CC BY NC ND 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ 3 0,0006%
CC BY NC 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.pl 9 0,0018%
CC BY 2.5 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pl/ 12 0,0024%
CC BY 2.5 PL http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/ 12 0,0024%
CC BY SA 2.5 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pl/ 29 0,0058%
CC BY NC 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ 38 0,0077%
CC BY NC ND 2.5 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/ 56 0,0113%
CC BY SA 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ 314 0,0632%
Prawa zastrzeżone – Dostęp ograniczony http://www.europeana.eu/rights/rr-r/ 3 294 0,6633%
Domena Publiczna http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ 51 484 10,3673%
Prawa zastrzeżone – Dostęp nieograniczony http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ 441 346 88,8732%
ŁĄCZNIE: 496 602

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem w Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz w zainteresowanych bibliotekach partnerskich schematu metadanych PLMET (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj). Schemat ten, m.in. dzięki wykorzystaniu elementów Dublin Core Metadata Terms, daje szersze możliwości wyrażenia informacji licencyjnych niż podstawowy schemat Dublin Core, który jest obecnie podstawą metadanych dla większości polskich bibliotek cyfrowych i FBC. Wprowadzenie w PLMET rozróżnienia pomiędzy licencją, prawami dostępu, właścicielem praw oraz lokalizację oryginalnego obiektu (w przypadku obiektów digitalizowanych), daje szansę na zaprzestanie wspomnianych wcześniej praktyk podawania nazwy instytucji w polu Prawa, a więc również na ogólną poprawę jakości informacji licencyjnych.

Europeana OpenSearch API is now publicly available with PSNC as one of pilot partners!

On the 28th of February Europeana published its API, compatible with the OpenSearch standard. With such API external applications and Internet services can search in the information aggregated in Europeana and use such search results outside of it. Work on the Europeana API was carried out for the last few months, and in the second half of 2010, after the Europeana Open Culture conference, The Europeana Foundation began cooperation with institutions interested in testing the API and in the development of pilot applications. Poznan Supercomputing and Networking Center was one of such institutions.

As a part of the Europeana API pilot program, PSNC developed two components:

More information about the Europeana API can be found on the Europeana website. Besides technical information there is also a gallery of applications using the API. Information about components developed by PSNC is also there.

We encourage all interested in the use of the Europeana OpenSearch API to give it a try and recommend the post in which we describe our experiences with it. We would also like to remind you, that the Digital Libraries Federation also has a similar interface. It is publicly available and its documentation is published on the DLF website.

 

Europeana API – Example of use in Polish digital libraries

Introduction

After the Europeana Open Culture Conference in 2010 we started cooperation with Europeana on a prototype use of the Europeana API in some of our services. After some initial discussions we decided to develop two widgets based on the API: one for the Polish Digital Libraries Federation (DLF) and the other one for the Digital Library of Wielkopolska (DLW).

DLF is a Polish metadata aggregator which harvests information from around 60 digital libraries. Currently it provides information about more than 550,000 objects. Of course, the information is contributed to Europeana. DLW on the other hand is the largest Polish digital library. It holds around 130,000 digital objects, mostly national and local cultural heritage from tenths of memory institutions from the Wielkopolska (Greater Poland) region. DLW contributes the metadata to the Digital Libraries Federation.

We wanted to use the Europeana API to provide easier access to European cultural heritage artifacts for users of Polish digital libraries without forcing the users to change their usual workflow. Therefore we have made some initial assumptions about the workflow. We assumed that search in aggregated metadata is the main DLF functionality for the majority of end users. Each displayed DLF search result contains only a few elements of the harvested metadata and redirects the user to full information in the source digital library (e.g. in DLW). The functionality left to the source digital library is to display the full metadata record and to give access to the content of the digital object.

Finally we came up with the idea to achieve our aim by enrichment of the information presented to DLF and/or DLW users with links to additional objects available via Europeana, which can be practically done by putting widgets based on Europeana API on the DLF search results page and DLW full metadata record page.

Preparations

Further analysis was focused on technical aspects. Europeana API is an Open Search protocol interface. To get some results, an input query is needed. We assumed that for the DLF widget the input will be the query submitted to the DLF by the user, and for the DLW the query will be built from selected elements of a particular metadata record displayed by the user.

As the metadata from DLF is visible in Europeana, we had to face the fact that DLF database is updated each night and DLF to Europeana data transfer in practice takes place every three months. As a result, DLF is a more up-to-date source of information for Polish digital libraries metadata search. On the other hand, Europeana of course contains a lot more information than the Federation. The final decision was to join the data from Europeana and the DLF at runtime: when preparing the final set of information to be shown to the user, the results from Europeana should not include data from DLF, as this data should be taken directly from DLF. Another issue was related to cross-language searching. We decided that the subject element from the DLW metadata records will be translated with Google translate to English, Spanish, German and French before it is sent by the widget as a query to the Europeana API.

Implementation

The final result of our technical discussions was the architecture presented in the image below.

Final architecture of Europeana API usage

Figure 1. Final architecture of Europeana API usage by the Digital Libraries Federation and the Digital Library of Wielkopolska.

As you can see in Figure 1, we try to integrate the functionalities provided by three services – Europeana, Digital Libraries Federation and Digital Library of Wielkopolska:

 • Europeana exposes Open Search API.
 • Digital Libraries Federation uses Europeana API to provide the search results from Europeana together with the search results from the Federation. Those results are presented together in the Digital Libraries Federation website, as you can see in Figure 2.

  Figure 2. DLF’s search results page with results from Europeana [source].

  Moreover, the Federation exposes two Open Search APIs for external services. One of those is the Federation’s API and the second one is a proxy to Europeana API dedicated for use by Polish digital libraries. The main reason for which the Europeana API has a proxy in the DLF is the ease of development and use of the widget prepared by the Federation for Polish digital libraries.

 • This widget is embedded in websites presenting metadata records of digital objects published by the Digital Library of Wielkopolska. The widget extracts parts of the metadata, translates them on the browser side  with the Google Translate service and sends the translated metadata together with the OAI Identifier of the digital object to both Open Search APIs exposed by the Federation. After responses are processed by the widget, the search results are presented as a part of the website with the digital object metadata. You can see example of such results in the left column in Figure 3.

Figure 3. Search results from Europeana and DLF on the Digital Libraries of Wielkopolska site [source].

If you would like to see some live examples, you can try the following links:

The design and implementation of both widgets and other necessary code took about 10 person-days of a skilled programmer. The API-based widgets were first deployed in the test environment and consulted with Europeana Team which was also responsible for providing technical information about the API. Then on the 22nd/23rd of December 2010 widgets were deployed in the production environment.

Impact

While working on the design, implementation and deployment of the widgets based on the Europeana API, we were hoping to contribute to the following (expected) user flow (see Figure 4):

Figure 4. Expected user flow after widgets’ deployment.

We assumed that the widgets will attract its users to visit Europeana. In return the increase of the group of Europeana users should finally cause also an increase of DLF and DLW users. As widgets were deployed just two months ago, it is not possible to already observe the increased traffic. Nevertheless, at the beginning of March we have contacted the Europeana team and asked for some statistics regarding the traffic coming to Europeana from Poland and about the traffic attracted to Europeana by the Digital Libraries Federation and the Digital Library of Wielkopolska. For the purpose of this article, we have compared those statistics with our own data. All statistics were gathered with Google Analytics.

First, let’s try to find out whether the widgets were useful for end users. Both DLF and DLW get about 70,000 visits each month. Figure 5 contains a comparison of the percentage share of three types of such visits for DLF (blue bars) and DLW (red bars). The middle pair of bars (marked as 100%) represents visits during which a visitor displayed a page with the widgets installed. Those pages (DLF: search results page; DLW: metadata record page) are so crucial to the functionality provided by the service that we assumed that any visit skipping those pages must have been somehow accidental. The pair of bars on the left shows the number of all visits. As you can see that around one third of all visits are not reaching the crucial functionality of the website. This is for sure something that could be improved. But coming back to Europeana API widgets – the last pair of bars in Figure 5 shows the percentage of users who reached the page with widget and decided to click on the digital object’s link provided by Europeana via the API. As you can see, 7.5% of the Federation users went to Europeana and 0.67% of DLW did the same.

Figure 5. Comparison of user visits in DLF and DLW.

At this stage it is hard to estimate whether this is satisfactory, but when we think of the additional links as some kind of targeted advertisement placed on a cultural heritage website, the results may be seen as quite good.

Another interesting analysis is the comparison of the traffic coming out to Europeana from those two services with the traffic coming the other way around. This is shown in Figure 6. First, let us take a look at traffic coming out to Europeana (blue bars). As it was mentioned earlier, the widgets were deployed in the second half of December. In November 2010 there was no traffic coming to Europeana at all. In December we sent around 1, 000 visits, and in January 2011 it was almost 3,800. This again confirms that the widgets and data provided by Europeana were found useful by our users.

Figure 6. Comparison of traffic to and from Europeana over time.

At this moment it is hard to say, that the number of users coming from Europeana (red bars) to DLF and DLW changed after the widgets were deployed. The number of users in November 2010 and January 2011 is quite similar. The December 2010 traffic is significantly smaller, but this is also caused by the Christmas break. Another interesting number is the number of new users coming from Europeana each month. New users are users who have never before visited the service. It seems that Europeana provides us a constant flow of new users – around 400 each month.

The last statistics that we would like to present is a simple comparison of traffic sources for the Digital Library of Wielkopolska (the largest Polish digital library). Traffic sources are ways in which users reach our service.

Traffic source Visits %
(direct) 27 936 38,34%
google 14 925 20,48%
fbc.pionier.net.pl 8 286 11,37%
europeana.eu 3 143 4,31%
wtg-gniazdo.org 2 391 3,28%
pl.wikipedia.org 2 152 2,95%
genealodzy.pl 1 589 2,18%

The table above shows all traffic sources for the DLW in January 2011, which generated at least 1% of overall January traffic. Two first results are quite obvious – direct access (for example a bookmark in the web browser) and access from Google search results. But position 3 and 4 are very interesting. The 3rd place is the national aggregator – the Federation, and the 4th is the European aggregator – Europeana. The last three positions are taken by two genealogical services and Polish Wikipedia. These statistics show that the model of multilevel aggregation described in the Europeana Content Strategy is very good at attracting users to the participating digital libraries.

Summary

In this article we have described our experience with Europeana API. It offers very interesting possibilities and it is easy to use (as it is based on the well-known Open Search standard). We hope that there will be more such mechanisms in Europeana in the nearest future, as they give the possibility to move the knowledge about European cultural heritage from metadata aggregation to services integration. And this seems to be the direction of evolution desired by the users.

Presentation for this article can be found at http://dl.psnc.pl/biblioteka/dlibra/publication/349/content

What’s up, Europeana? (part 4)

 Europeana logo
Earlier this week Europeana updated information about resources from digital libraries connected via the PIONIER DLF. We are happy to announce that the publications number has increased by more than 100 thousand since last update and it counts exactly 462 796 objects. Therefore, we decided to refresh the statistics on our data in Europeana compared to other countries and metadata providers (as for 2 February, 2011).

Data providers Objects number Share
Europeana 15,180,418 100.00%
1 Athena 1,794,755 11.82%
2 Culture.fr/collections 1,646,930 10.85%
3 The European Library 1,266,229 8.34%
4 Hispana 1,234,252 8.13%
5 Swedish Open Cultural Heritage 1,203,456 7.93%
6 Deutsche Fotothek 1,104,123 7.27%
7 Irish Manuscripts Commission 906,913 5.97%
8 Bibliothèque nationale de France 823,378 5.42%
9 ABM-utvikling 735,252 4.84%
10 Natinaal Archief 555,370 3.66%
11 CultureGrid 547,780 3.61%
12 Federacja Bibliotek Cyfrowych (PIONIER DLF) 462,796 3.05%
13 EFG – The European Film Gateway 328,056 2.16%
14 Bayerische Staatsbibliothek 321,290 2.12%
15 Scran 310,802 2.05%

The PIONIER Network Digital Libraries Federation (Federacja Bibliotek Cyfrowych in Polish) is the twelfth largest data provider (from about 100 currently). At present, PIONIER DLF provides data from 56 digital libraries, which have objects from hundreds of institutions of various types (libraries, archives, etc)  across Poland. As the country, Poland is ranked 10th with its 485 390 digital objects. This number is greater than the number of objects from PIONIER DLF, because more than 20,000 publications comes from the Polish National Library via The European Library project.

Country Objects number Share
Europeana 15,180,418 100.00%
1 France 2,626,362 17.30%
2 Germany 2,568,681 16.92%
3 Sweden 1,417,259 9.34%
4 Spain 1,293,029 8.52%
5 Italy 1,270,837 8.37%
6 Netherlands 1,153,212 7.60%
7 Ireland 945,330 6.23%
8 Norway 940,472 6.20%
9 United Kingdom 897,137 5.91%
10 Poland 485,390 3.20%
11 Europe 396,956 2.61%
12 Slovenia 211,595 1.39%
13 Belgium 210,147 1.38%
14 Finland 191,481 1.26%
15 Greece 172,935 1.14%

At the end it is worth to emphasize that it is hard to compare this type of statistics. The numbers are very sensitive to the nature of a single unit of description in Europeana. For example, some resources are created from a single page of a manuscript, while others are created from the whole manuscript. As the latter is a standard in the Polish digital libraries, it seems that we can be glad with the current results.

Older reports can be found here.

Polish tests of Europeana

EuropeanaLocal

As a part of the EuropeanaLocal project, Poznan Supercomputing and Networking Center performed a series of tests of the Europeana portal with its potential end users in Poland. The tests were conducted in January this year.

Tests took place in the Greater Poland region: most in Poznań (twenty five), two in Swarzędz and one in Konin. There was 28 test sessions with 44 end users from diverse target groups (librarians, schoolchildren, tourist authorities, general users, etc.). Tests were performed in the presence of the moderator and lasted about 1 hour. The meeting scenario was quite advanced and consisted of the following parts:

 1. Introduction to the session aims.
 2. Completion of a pre-questionnaire gathering data on familiarity with Europeana and general online search experience.
 3. A short introduction of Europeana presented by a moderator, completion of basic tasks in Europeana portal.
 4. Discussion on the first impressions with a moderator.
 5. Completion of a questionnaire on the first impressions.
 6. Accomplishment of 7 tasks on the Europeana site.
 7. Discussion on deeper impression with a moderator.
 8. Completion of a questionnaire on deeper and lasting impressions.

The tests allowed to collect many valuable comments and gave the possibility to observe interesting users’ behaviour on the Europeana site (for example, while getting to know the portal or doing more advanced tasks, like searching by date).

Thumbnail
Final tests report.

Results of events were processed and presented in the final report available at the PSNC Digital Libraries Team Repository site. The report was handed down for further analysis to the EuropeanaLocal project participants and will be the basis for the summary report from similar tests conducted all around the EU. We encourage you to take look at the document!

At the end we would like to thank all study participants for their efforts and valuable comments, especially workers of  Kórnik Library PAS, City Information Centre in Poznań, Tourist Information Centre in Poznań and the Poznań City Promotion Office.

Internet through humanist’s eye

In Warsaw, on the 7th of December, 2010 there was held a second seminar in the series of Computerization of Cultural Institutions – Cultural Institutions on the Internet. The objective was to demonstrate how cultural institutions can exist and promote themselves on the Internet, and going further, what are the benefits of their presence in the world wide web.

During this seminar Agnieszka Lewandowska from Poznan Supercomputing and Networking Center presented Europeana project, the Europeana.eu portal and data transfer possibilities to the Europeana via the EuropeanaLocal project. The presentation was focused on the description of Europeana and the benefits from connecting to it (increased visibility, promotion, interesting neighborhood, etc.). The model of connection to Europeana.eu was presented as well as the possible paths for the Polish regional and local institutions. We hope that the result will be new institutions joining Europeana via EuropeanaLocal project and Digital Libraries Federation.

Among many lectures deserving attention, there was the speech of Tomasz Rodowicz, who talked about attracting internet users to the theater – “Theatre Online – or new media culture”. The speaker presented the method of drawing attention of internet users based on his own experience. He told about broadcasting the traditional theatrical performance (with a standard audience present) via the Internet, while the part of the scenery was a large screen displaying live comments of internet users. Thus forming a triangle of spectator-actor-net user, which all parties interacts with each other.

Mapa Kultury Portal

At the end we encourage you to have a look at two pages:

 • Map of Culture – “the first nationwide interactive portal to promote Polish culture in the regions co-creatred by the users”,
 • Platform Culture – “an interactive portal dedicated to culture and cultural education designed to informational exchange, presentation of interesting practices and projects from across the Polish and the activation of cultural backgrounds”.

Those two pages were presented during the seminar by Karolina Szczepanowska from Polish National Center of Culture.

What’s up, Europeana? (part 3)

We have already published some statistics describing the visibility of Polish cultural heritage in Europeana. Today a European Commission press note was published, titled “Digital Agenda: Europeana gives online access to over 14 million examples of Europe’s cultural heritage”. This note informs that Europeana has crossed the number of 14 million of objects available on-line (today it is exactly 14 608 295 objects). Statistics included in this note show, that Polish participation in this number is on the level of 2.81% (411 088 objects). Unfortunately it is around 0.5% less, than in similar statistics published by us in July.

In the next few weeks there is a planned update of information visible in Europeana, and provided by Polish Digital Libraries Federation. It should increase the number of objects coming from Poland by around 60 000.

Europeana Open Culture

W połowie października w Hadze i Amsterdamie odbyła się konferencja Europeana Open Culture oraz powiązana z nią seria spotkań projektów współpracujących z Europeaną. Między innymi w 13 października w Hadze miało miejsce plenarne spotkanie funkcjonującej przy Europeanie Rady Dostawców Treści i Agregatorów (Council of Content Providers and Aggregators), której PCSS z racji zarządzania Federacją Bibliotek Cyfrowych jest członkiem. W ramach tego spotkania omówione zostały cele działania Rady, przedstawiono również kwestie współpracy z Europeaną z różnych punktów widzenia: dostawcy treści, agregatora i portalu krajowego. W czasie spotkania powstały też grupy robocze mające skupić się na pracach dotyczących wybranych obszarów kluczowych z punktu widzenia różnego rodzaju dostawców danych do Europeany.

Główna część konferencji Europeana Open Culture odbyła się w Amsterdamie 14 i 15 października. Przedstawiono na niej obecny stan rozwoju Europeany oraz kluczowe kierunki jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Poza dalszym gromadzeniem informacji o obiektach cyfrowych z europejskich instytucji kultury, działania Europeany mają skupić się na poszerzaniu możliwości dalszego wykorzystania tych informacji w edukacji i nauce, ze szczególnym naciskiem na automatyzację tego procesu (poprzez wykorzystanie interfejsu programistycznego Europeany oraz możliwości, jakie dają technologie semantyczne). Na zakończenie konferencji ogłoszono, iż Europeana będzie promowała wykorzystanie symbolu domeny publicznej zaproponowanego przez CreativeCommons do oznaczania cyfrowych reprezentacji dziedzictwa kulturowego (więcej informacji). On-line dostępne są już prezentacje z konferencji oraz krótki reportaż wideo. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami!

Agendas for “Polish Digital Libraries Conference” and “Europeana Open Culture Conference” are available

In the last few days agendas of two conferences were published:

We hope to see you on both of those events!

New data model for Europeana

Europeana announced that the Europeana Data Model (EDM) has just been published. It is a new way of structuring the data that Europeana will be ingesting, managing and publishing. The EDM is a major improvement on the Europeana Semantic Elements (ESE), the basic data model used from the beginning of Europeana.

The new data model has been developed by members of Europeana v1.0, EuropeanaConnect and experts from academic and cultural circles. Also, the EDM has been validated by technical specialists at libraries, museums, archives and audio-visual collections. However, the data model is still under development and it will be refined until the end of 2010. The EDM is compatible with the ESE and no data will need to be resubmitted.

Detailed information can be found in the EDM Primer and Definition of the EDM Elements.

If you are interested in the new data model, you can consider participation in two free of charge events: the Europeana Open Culture Conference (14-15 Oct, Amsterdam) and Europeana Day (19 Oct, Poznań).